معرفی انواع زبان های برنامه نویسی

معرفی انواع زبان های برنامه نویسی زبان های که برای معرفی انتخاب نموده ام عبارتند از :   معرفی زبان برنامه نویسی Delph i   معرفی زبان برنامه نوی...